කෝටි ගණනක ජල පොලු තිබ්බ ඇමතිවරු සහ සභාපතිවරුන්

අමාත්‍යවරුන්ගේ නිල නිවාස එකොළහක ජල සම්බන්ධතා වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 46 කට ආසන්න මුදලක් දීර්ඝ කාලීනව හිඟව පැවතුණු බව ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවක සඳහන් වෙනවා.

එසේම ගාල්ල නගර සභාවේ නීති විරෝධී ජල සම්බන්ධතා දෙකක් සම්බන්ධයෙන් වසර 19ක සිට රුපියල් ලක්ෂ 17 මුදලක්ද කොළඹ නගර සභාවේ රුපියල් කෝටී 3කට ආසන්න මුදලක්ද 2022 වර්ෂය අවසන් වනවිටත් අයකරගෙන නොතිබූ බව ද එම වාර්තාවේ සඳහන්.

වෙළඳ සහ අනෙකුත් ණයහිමියන්ගේ රුපියල් කෝටි 118 ක ණය ශේෂයක් 2022 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා වනවිට පියවීමකින් තොරව පැවතුණ බව ද එම වාර්තාව පෙන්වා දෙනවා.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලා පවාහන මණ්ඩලයේ සියයට අනූවකට වැඩි සේවක පිරිසක් රුපියල් එක් කෝටි හැත්තෑ පන් ලක්ෂයක ණය සහ අත්තිකාරම් මුදල් අය කර ගැනීමෙන් තොරව විශ්‍රාම යෑමට ඉඩ සලසා තිබූ බව ද විගණන වාර්තාවේ දැක්වෙනවා.

එසේම එම මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිවරයාට වාහන තුනක් සහ හිටපු උපසභාපතිවරයාට වාහන දෙකක් මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතියකින් තොරව ලබාගෙන තිබූ බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

ඊට අමතරව මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිවරයාට සහ උප සභාපතිවරයාට මසකට ඉන්ධන ලීටර් 150ට අමතරව රුපියල් 60,000ක ඉන්ධන අත්තිකාරමක්ද මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතියකින් තොරව ගෙවා තිබෙනවා.

මෙම තොරතුරු සඳහන් වන්නේ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලා පවාහන මණ්ඩලයේ 2022 වාර්ෂික වාර්තාවකයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles