ඉන්දියන් බිත්තරත් ගණන් උස්සයි

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කර සතොස හරහා අඩු මිලට බෙදා හරිනු ලැබූ බිත්තරයක මිල අද සිට රුපියල් 8කින් ඉහළ දමා ඇතැයි වෙළඳ අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අනුව රුපියල් 35ක් වූ එම බිත්තරයක් අද සිට රුපියල් 42 ක් වනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles