උද්ධමනයේ ලොකු වෙනසක්

දෙසැම්බර් මාසයේ දී මෙරට උද්ධමනය ඉහළ ගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුවයි.

ඒ අනුව 2023 උද්ධමනය ලෙස සටහන්ව ඇත්තේ 4.2 %ක් ලෙසටයි.

නොවැම්බර් මාසයේදී එය සටහන්ව තිබුණේ 2.8%ක් ලෙසයි. ආහාර උද්ධමනය ද නොවැම්බර් මාසයේ තිබු -2.2% සිට 1.6%ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවද සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles