ඔන්ලයින් දඩයම් පණත විවාදයට ගන්න ඡන්දයෙන් දිනුම්

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළබඳ පණත විවාදයට ගන්නේද නැද්ද යන්න අරභයා ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කළ අතර එහි දී එය විවාදයට ගත යුතු බවට වන තීරණය ජයගෙන තිබෙනවා.

එම ඡන්ද විමසීමට අදාළව – පණත විවාදයට ගැනීමට පක්ෂව ඡන්ද 83ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 50ක් ලැබී තිබෙනවා. ඒ අනුව පණත විවාදයට ගැනීම වැඩි ඡන්ද 33කින් සම්මත වී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles