පොලු කෑ පිරිසකුත් බලකායක් හදලා

Onmax DT සහ තවත් පිරමීඩාකාර සමාගම් හරහා අගතියට පත් වූවන් අද (13) දින සංවිධානගතව කොළඹට පැමිණ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට විරෝධයක නිරත වූවා.

දියව්-දියව් අපේ සල්ලි දියව්, ඔන්මැක්ස් ඩීටී අපේ සල්ලි දියව් යනුවෙන් සඳහන් කළ පුවරුද රැගෙන ඔවුන් විරෝධතාවයේ යෙදුණා.

ඔවුන් කියා සිටින්නේ තමන්ගෙන් ගසා කෑ මුදල් අදාළ සමාගම් විසින් නැවත ලබා දිය යුතු බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles