විදුලි බිල අඩුවෙන හැටි මෙන්න

ඒකක 30ට අඩු විදුලි පාරිභෝගිකයින් සඳහා දැනට ඒකකයක් සඳහා අයකරන රුපියල් 12ක ප්‍රමාණය රුපියල් 8ක් දක්වා අඩුකරන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා.

ඒ සියයට 33.3ක අඩුවීමක් බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පෙන්වාදෙන්නේ.

ඒකක 31ත් 60ත් අතර විදුලි පාරිභෝගිකයින් සඳහා විදුලි ගාස්තුව සියයට 20කින් පහළ දැමීමට කටයුතු කර ඇති අතර එසේම ඒකක 60ත් 90ත අතර විදුලි පාරිභෝගිකයින් සඳහා විදුලි ගාස්තුව සියයට 30කින් පහළ දැමීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles