ලංවිම තවත් සහන රැසක්

අලුතින් විදුලි සම්බන්ධතාවයක් ලබාගැනීමේදී සහ විසන්ධි කළ සම්බන්ධතාවය නැවත ලබාගැනීමේදීත් ජනතාවට සහන ලබාදී ඇති බව මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරනවා.

ඒ අනුව විදුලිය විසන්ධි කළ පසු නැවත ලබාගැනීමේදී අය කළ ගාස්තුව රුපියල් 3,000ක් වන අතර එම මුදල මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව විසින් රුපියල් 800 දක්වා අඩු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනව බව එහි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් දමිත කුමාරසිංහ පවසනවා.

එසේම නැවත විදුලි සම්බන්ධතාවය ලබා දීමේදී ගෙවා ගැනීමට නොහැකි මුදල් ප්‍රමාණය කොටස් වශයෙන් ගෙවීමට අවස්ථාව ලබා දුන් බවත් ඔහු සඳහන් කරනවා.

නව විදුලි සම්බන්ධතාවය ලබාගැනීමේදී විදුලි සම්බන්ධතාවය නතරවී තිබෙන තැන සිට පාරිභෝගිකයා ලබාගන්නා ස්ථානය දක්වා දුරට ගෙවීමට තිබූ මුදල වෙනස් වන බවත් ඒ අනුව විදුලිබල මණ්ඩලය පාරිභෝගිකයාගේ මායිම දක්වා ගෙනත් දෙන නිසා එතැන් සිට පමණක් ගෙවීමට ඉඩ සලස්වා ඇති බවත් සඳහන් වෙනවා.

එසේම විදුලි ගාස්තු අඩුවීමත් සමඟ ඒකක 30ක් පාවිච්චි කරන පාරිභෝගිකයෙකු පෙර රුපියල් 540ක විදුලි බිලක් පැමිණිය ද දැන් එය රුපියල් 390 දක්වා අඩුව තිබෙන බවත් ඒකක 60ක් පාචිච්චි කරපු කෙනෙකු රුපියල් 1,620ක් ගෙවූ මුදල දැන් රුපියල් 1,140 දක්වා අඩුව තිබෙන බවත් සඳහන් කරන ධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් දමිත කුමාරසිංහ ඒකක 90ක් පාචිච්චි කරපු අයෙකු රුපියල් 3,990ක් ගෙවූ මුදල දැන් රුපියල් 2,800 දක්වා අඩුව තිබෙන බවත්
ඒකක 120ක් පාවිච්චි කළ අයෙක් රුපියල් 6,460ක විදුලි බිලේ සිට රුපියල් 4,900 දක්වා විදුලිබිල අඩුවක් තිබෙන බවත් සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles