අස්වනු නෙළන ආසන්නයේ කුළුබඩු ආනයනයට අවසර

ගම්මිරිස්, ඉඟුරු සහ කහ ඇතුළු කුළුබඩු වර්ග ආනයනය කර ප්‍රතිඅපනයනය කිරීමට අවසර දෙමින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනපතිවරයා විසින්.

ඒ අනුව, ගම්මිරිස්, සාදික්කා, වසාවාසි, කරදමුංගු, ඉඟුරු සහ කහ ඇතුළු සෙසු කුළු බඩු ආනයනය හා අපනයන පාලක ජනරාල්වරයාගේ අනුමැතියට යටත්ව ආනයනය කළ හැකි අතර ඒවාට දේශීයව සියයට 35 ක අවම අගයක් එකතු කර ප්‍රතිඅපනයනය කිරීමේ අවස්ථාව හිමිව තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles