අද රන් මිල

මෙරට රත්රන් වෙළඳපොල තුළ සටහන් වන රන් මිලට අනුව අද (13) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුම රු.163,700.00ක් බව සඳහන් වී වෙනවා. කැරට් 24 රන් පවුම රු. 177,000.00ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

ඊයේ දිනයට වඩා රන් මිලේ ස්වල්ප වශයෙන් අඩු වීමක් දකින්නට ලැබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles