සුව වැඩ වැරුම කල් යයි

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය 19 දින නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබූ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය අද දවසේ රැස් වූ නායකත්ව මණ්ඩලය විසින් සතියක කාලයකට කල් දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ ලේකම්වරයා විසින් මුදල් අමාත්‍යාංශය ට යොමු කල වාර්තාවට අනුමැතිය ලබාගැනීම වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡාවක් සූදානම් කරමින් සිටින බවත් එය ඉදිරි දින කීපය තුලදී දැනුම් දෙන බව සඳහන් වෙනවා.

මේ හේතුවෙන් රෝගීන්ට සිදුවන අපහසුතාවන් සලකා වර්ජන නවත්වන ලෙස සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා සිදුකල ලිඛිත ඉල්ලීමක් නිසා සතියක කාලයකට වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව නැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles