උද්ධමනයේ ලොකු වෙනසක්

ඉකුත් පෙබරවාරි මාසයේ උද්ධමනය පහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව පෙබරවාරි මාසයේ උද්ධමනය (5.1%) බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා.

ජනවාරි මාසයේ උද්දමනය පැවතියේ (6.5%) වශයෙන්.

ජනවාරි මාසයේ දී ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය (4.1%) වූ අතර පෙබරවාරි මාසයේ දී එය සියයට පහක් දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා.

ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය ජනවාරි (8.5%) ලෙස වාර්තා වුවද, පෙබරවාරි මාසයේදී එය (5.1%) දක්වා අඩු වී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles