යුද්ධ කරන ඊශ්‍රායෙල් බලා මාර්තුවේ ලංකාවෙන් 1000ක් රැකියාවලට

ඊශ්‍රායෙල් ආගමන විගමන බලධාරීන්ට අනුව මාර්තු මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඊශ්‍රායෙලයේ කෘෂිකර්ම අංශයේ කම්කරු රැකියාවන් සඳහා 1000 ක් දෙනා පිටත්ව යෑමට නියමිතයි.

පසුගිය සතියේ, 122ක්ද, මෙම සතියේ 377ක් සහ ඉදිරි දිනවල 258 දෙනෙක් එහි ළඟා වීමට නියමිත වෙනවා.

යුද ගිනි දැල්වී තිබෙන ඊශ්‍රායෙලයේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් දායකත්වයක් දක්වන බවයි, ඊශ්‍රායෙල් බලධාරීන් පැසසුම් සමඟ කියා සිටින්නේ.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles