රාජ්‍ය සේවයේ පිරිසකට අමතර දීමනාවක්

ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඇතුළු තනතුරු කිහිපයකට අමතර දීමනාවක් ලබාදීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මේ මාසයේ සිට ලබන දෙසැම්බර් දක්වා ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඇතුළු තනතුරු කිහිපයකට අමතර දීමනාවක් ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇතැයි පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර පවසනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, සහකාර ප්‍රාදේශීය, සහකාර අධ්‍යක්ෂ, ගණකාධිකාරි යන තනතුරු සඳහා එම දීමනාව ලබා දෙන බවයි.

සංවර්ධන කටයුතු කඩිනම් කිරීමේ අරමුණින් මෙම දීමනාව ලබාදෙන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles