ගෑස් අඩු කළාට බේකරි කෑම මිල අඩු කරන්නෑ : බේකරි සංගමය

ගෑස් මිල අඩු වුවත් බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල අඩු නොවන බව බේකරි නිෂ්පාදන සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති එන්.කේ.ජයවර්ධන සඳහන් කළේ තම සංගමය ඉන්ධන මිල, විදුලි ගාස්තු වැඩි වුවත් නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ නොදැමූ බව සහ පාන් පිටි ඉහළ ගිය විට පමණක් නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ දැමූ බවයි.

ඒ අනුව පාන් පිටිවල මිල අඩු වුවහොත් නිෂ්පාදන මිල අඩු කළ හැකි බව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles