වාහන ආනයනය ගැන අලුත්ම කැබිනට් තීරණය මෙන්න

සංචාරක ව්‍යාපාරයේ අවශ්‍යතාවන් වෙනුවෙන් කුඩා ප්‍රමණයේ බස් රථ සහ වෑන් රථ ආනයනය සඳහා සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් යෝජනාවට අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

එම ආනයන සඳහා බදු සහන හිමිනොවෙන බව සඳහන්.

ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම සංචාරකයන් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා භාවිත කිරීම පිණිස ආසන 6 – 15 වෑන් රථ 750ක් (විදුලි සහ දෙමුහුන් රථ ඇතුළුව) සහ ආසන 16-30 කුඩා ප්‍රමාණයේ බස් රථ හා ආසන 30-45 බස් රථ 250ක් ආනයනය කිරීම ට අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles