මාර්තුවේ සංචාරක පැමිණීම් සුබයි

විදෙස් සංචාරකයන් 209,181 ක් පසුගිය මාර්තු මස ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව පසුගිය දෙසැම්බර් මස සිට අඛණ්ඩව මාස හතරක සංචාරකයන් ලක්‍ෂ දෙකකට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙරටට පැමිණි බවත් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

මාර්තු මස 31 වැනිදා වන විට මෙම වසර තුළ මෙරටට විදේශ සංචාරකයන් 635,784 ක් පැමිණ ඇති බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පැවසුවා.

මාර්තු මාසය තුළ ඉන්දීය සංචාරකයන් 31,853 ක්, රුසියානු සංචාරකයන් 28,016 ක්, එක්සත් රාජධානියෙන් 21,540 ක් සහ ජර්මනියෙන් 18,324 ක් ලෙස මෙරටට පැමිණ ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles