මුදලට වෛද්‍ය උපාධිය දීම ඇරඹෙයි

ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ (KDU) වෛද්‍ය උපාධිය සඳහා ගාස්තු ගෙවීමේ පදනම මත ශිෂ්‍යයන් ඇතුළත් කර ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙක් විශ්වවිද්‍යාලවල සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුගමනය කරනු ලබන Z අගයට අමතරව තවත් අතිරේක සුදුසුකම් කිහිපයක්ද සහිතව සකස් කර ඇති නිර්ණායක අනුගමනය කරමින් ගෙවීමේ පදනම මත වෛද්‍යවේදය සහ ශල්‍යවෛද්‍යෙව්දය හැදෑරීමට උපාධි අපේක්ෂකයන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනපතිවරයා ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවකටයි කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත්තේ.

දැනට විදේශීය සිසුන් සඳහා මුදල් ගෙවීමේ පදනම මත වෛද්‍ය උපාධිය හැදෑරීමට ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය අවස්ථාව සලසා තිබෙන අතර දේශීය සිසුන් සඳහා මේ අවස්ථාව ලබා දුන් පළමු අවස්ථාව මෙය වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles