රත්තරන් මිල ඉහළට

පසුගිය දිනවලට සාපේක්ෂව අද දිනයේ (11) රත්රන් මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 177,600ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

කැරට් 24 රන් පවුමක මිල රුපියල් 193,000 ක්.

පසුගිය දින කිහිපයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 173,900ක් ලෙසත් කැරට් 24 රන් පවුමක මිල රුපියල් 189,000ක් ලෙසත් සඳහන් වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles