උද්ධමනයේ වෙනසක්

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට (NCPI) අනුව උද්ධමනය සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇතැයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව පසුගිය මාර්තු මාසයේ 2.5% ලෙස වාර්තා වූ උද්ධමනය අප්‍රේල් මාසය වන විට 2.7% ක් දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බව ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.

එහිදී 2024 මාර්තු මාසයේ දී 5.0% ක්ව පැවති ආහාර කාණ්ඩයේ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය, 2024 අප්‍රේල් මාසයේ දී 3.3% ක් දක්වා පහළ ගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles