රන් මිලේ සුළු වැඩිවීමක්

අද (04) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 179,000ක් ලෙස සටහන් වුණා.

කැරට් 24 රන් පවුමක මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 193,500ක් ලෙසයි.

ඊයේ (03) කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 177,600ක් ලෙසත් කැරට් 24 රන් පවුමක මිල රුපියල් 192,000ක් ලෙසත් සටහන් වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles