ට්‍රැෆික් පොලිසියට වාසියක්: දීමනා වැඩි කෙරේ

රථවාහන රාජකාරියේ යෙදෙන පොලිස් නිලධාරීන්ගේ මාසික දීමනාව රුපියල් 5000කින් පමණ වැඩි කිරීම සඳහා පොලිස්පති චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා.

මේ වන විට රථවාහන අංශයේ රාජකාරී කරනු ලබන ස්ථානාධිපතිවරයකුට රුපියල් 2500 ක්, පොලිස් පරීක්ෂක ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ට රුපියල් 2000 ක්, සැරයන්වරයකුට 1800 ක්, කොස්තාපල්වරයකුට 1600 ක් සහ පොලිස් රියැදුරකුට 1200 ක් වශයෙන් මාසික දීමනාවක් ලබා දෙන අතර නව චක්‍ර ලේඛනයට අනුව පළමු උප ලේඛනයට අයත් වන පොලිස් ස්ථානයකට අනුයුක්ත නිළධාරියකුට අවම මාසික දීමනාව රුපියල් 4000 සිට 7000 දක්වාත්, දෙවන උප ලේඛනයට අයත් පොලිස් ස්ථානයක රාජකාරී කරන නිලධාරියකුට රුපියල් 2750 සිට 5750 දක්වාත්, තෙවැනි උප ලේඛනයට අයත් පොලිස් ස්ථානයක රාජකාරී කරනු ලබන නිලධාරියකුට රුපියල් 2500 සිට 4500 දක්වාත් දීමනා ලබාදීම සිදුකෙරෙන බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසනවා.

ඒ අනුව රථවාහන ස්ථානාධිපතිවරයකුට රුපියල් 4500 ක්, පොලිස් පරීක්ෂක ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ට රුපියල් 5000 ක්, පොලිස් සරයන්වරයකුට රුපියල් 4200 ක් කොස්තාපල්වරයකුට රුපියල් 4400 ක් සහ කොස්තාපල් රියැදුරකු රුපියල් 2800 ක් මුදලක් වැඩිකර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles