දේශපාලකයන් බර ගණනක් ගැන අල්ලස්-දූෂණ විමර්ශන

අල්ලස් ලබා ගැනීම්, දූෂණ චෝදනා සහ අයථා වත්කම් ඉපැයීම් සම්බන්ධයෙන් විවිධ තරාතිරම්වල දේශපාලකයන් 40කට ආස්න පිරිසක් ගැන විමර්ශන පවත්වන බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

මේ අය අතරින් වැඩි පිරිස ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයන් බවයි පැවසෙන්නේ. ප්‍රබල දේශපාලකයන්, රජයේ නිලධාරීන්, සංස්ථා ප්‍රධානීන් ඇතුළු පිරිසකට පැවරූ නඩු තාක්ෂණික දෝෂ මත ඉවත් කර ගැනීමට සිදු වුවත් ඒවා නැවත පැවරීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා බවයි පැවසෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles