ශිෂ්‍යත්වය පවත්වන දිනය මෙන්න

2024 ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 5 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවැත්වෙන ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 2024 සැප්තැම්බර් 15 වන ඉරිදා දිනයේ පැවැත්වෙන බව එහි සඳහන් වෙනවා.

මෙම 27 වන දින සිට ජූනි මස 14 වෙනිදා දක්වා ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා මාර්ගගතව අයදුම්පත් භාරදිය හැකි බවද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දක්වා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles