ස්ථිර පදිංචිය ලබාගන්න නව රෙගුලාසි

මෙරට පුරවැසිභාවය අත්හැර දැමූ අය ඇතුළු ශ්‍රි ලාංකික සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයින්ට සහ මෙරට පුද්ගලයන් සමඟ විවහ වූ විදේශිකයන්ට මෙරට ස්ථිර පදිංචිය ලබාගත හැකිවන පරිදි නව රෙගුලාසි, ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ රෙගුලාසි, ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර මෙම නියෝග 2024 ස්ථීර වාස වීසා පත්‍ර නියෝග ලෙස හදුන්වා ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

ඒ අනුව ශ්‍රි ලාංකික සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයෙකු හෝ පුරවැසි පනතේ 19, 20 හෝ 21 වගන්ති යටතේ මෙරට පුරවැසිභාවය නතර වී ඇති මෙන්ම විදේශීය කාලත්‍රයෙකුට නව රෙගුලාසි යටතේ විවාහ වී මාස 6කට පසු අයදුම් කිරිමට අවස්ථාව හිමි වෙනවා.

විවාහය වසර 5කට පෙර අහෝසි වුවහොත් ස්ථීර පදිංචි තත්ත්වය ස්වයංක්‍රීයව අහෝසි වන බවද අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන්.

ශ්‍රී ලාංකික සම්භවය යටතේ අයදුම්පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රාථමික අයදුම්කරුවෙකු සදහා ඩොලර් 1,000ක ගාස්තුවක් අයකරන අතර ශ්‍රි ලාංකික නොවන කාලත්‍රයෙකු සඳහා මෙන්ම ළමුන් සදහා ද ඩොලර් 400ක ගාස්තුවක් අය කරන බව එම ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.

ඒ අනුව 2024 මැයි මස 7වන දිනැති අංක 2383 / 17 දරණ ගැසට් පත්‍රය මගින් මීට අදාළ අයදුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles