රන් මිලේ සුළු වැඩිවීමක්

අද(15) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 177,600ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

කැරට් 24 රන් පවුමක මිල සටහන් වෙන්නේ රුපියල් 192,000ක් ලෙසයි.

ඊයේ (14) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල්176,700ක් ලෙසත්, කැරට් 24 රන් පවුමක මිල රුපියල් 191,000ක් ලෙසත් සටහන් වූ අතර ඊයේ (14) දිනයට සාපේක්ෂව රන් මිලේ සුළු වැඩිවීමක් අද (15) දිනයේ දැකිය හැකියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles