මහ බැංකුව ඇලෝසියස්ගේ සමාගම අත්හිටුවීම ගත් තීරණය දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරිස් සමාගම ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවෙකු වශයෙන් කරනු ලබන ව්‍යාපාර කටයුතු සහ ක්‍රියාකාරකම් මාස හයක කාලසීමාවක් සඳහා තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ලියාපදිංචි ස්කන්ධ හා සුරැකුම්පත් ආඥාපනත සහ දේශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥාපනත යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගයන්ට අනුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම තීරණය ගනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරනු ලබන විමර්ශන කටයුතු තවදුරටත් සිදු කරගෙන යාමේ අරමුණින් බව සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles