නඩත්තු නොකරන තේ වතු ගැන රජය ගත් තීරණය

රජය විසින් බදු පදනම මත ලබාදී තිබෙන දැනට නිසි පරිදි නඩත්තු නොකරන තේ වතුවල ගිවිසුම් කාලය අවසන් කර නැවත රජයට පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත ඇමති මහින්ද අමරවීර තේ මණ්ඩලයට උපදෙස් දී තිබෙනවා.

රජයේ පාලනය යටතේ පැවැති තේ වතු බදු පදනම මත සමාගම් 28 කට ලබාදී ඇති අතර ඉන් නිසි පරිදි තේ වතු නඩත්තු කරනු ලබන්නේ සමාගම් 5ක් පමණක් බවයි පැවසෙන්නේ.

සමාගම් විසින් රජයේ වතු බද්දට ගනු ලැබූවත්, තේ වගාවට නිසි පරිදි පොහොර යෙදීම, නඩත්තු කිරීම, මැරුණු ගස් වෙනුවට අලුත් තේ පැළ සිටුවීම සිදු නොකරන බව අනාවරණය වී ඇතැයි කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා.

තේ වගා ඉඩම් සඳහා තේ පොහොර යෙදීමට රජය විසින් රුපියල් මිලියන 12,000 ක තේ පොහොර සහනාධාරයක් ලබාදීමට කටයුතු කර තිබියදීත් බොහෝ සමාගම් විසින් තේ පොහොර නිසියාකාරව නොයොදන බව අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles